Logo: XML Sweden
XML 1.0 XML 1.1 FRIDA

F.R.I.D.A.


Applikation för svenska årsredovisningar enligt Årsredovisningslagen i XBRL-standard

XML Sweden har utvecklat en applikation, "FRIDA (Financial Report Instance Document Application)", för att skapa en svensk årsredovisning på ett automatiserat och enkelt sätt i XBRL-format.

Grunden för FRIDA är den specifikation över vad som bör finnas i en årsredovisning som föreningen XBRL Sweden har tagit fram i form av en implementering av specifikationen i XBRL (en i dagligt tal kallad "taxonomi"). Till taxonomischemat hör länkdatabaser (linkbases), som anger namn på de olika företeelserna (Aktiverat arbete för egen räkning (label linkbase) och summeringsregler för de företeelser som summeras (calculation linkbase).

FRIDA är byggt i Microsoft InfoPath, ett program i Office-familjen för att skapa formulär. FRIDA innehåller ca 80 formulär som omfattar samtliga ca 1150 definierade företeelser (t.ex. Nettoomsättning, Eget kapital mm) som ska finnas i en årsredovisning enligt Bolagsverkets specifikation. För de ca 95 % av de svenska aktiebolag som är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket och som använder BAS-kontoplanen skapar programmet automatiskt resultat- och balansräkning utifrån valt företag och period via en SIE-fil. Övriga data fyller i man manuellt med hjälp av formulären för t.ex. förvaltningsberättelse, finansieringsanalys och olika noter.

Använd F.R.I.D.A. för att skapa en svensk årsredovisning i XBRL

1. Öppna ett nytt "projekt"

Nytt projekt Fyra standardformulär

Härvid får man tillgång till fyra standardformulär, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt formuläret för tilläggsupplysningen om personal.

2. Fyll i data om företaget (firma, organisationsnummer, koncernförhållanden, räkenskapsperioder, redovisningsvaluta m.m.) i ett formulär som öppnas genom att trycka på knappen "Ändra".

3. Importera data till resultat- och balansräkningen från en SIE-fil.

Importera SIE-data

När formulären (här: resultat- och balansräkningen) har sparats, får de en tidsstämpel i F.R.I.D.A.

4. Vill man använda fler formulär, kan man kryssa i de man önskar.

Lägg till ... ... fler formulär

5. Respektive formulär öppnas när man dubbelklickar på formulärnamnet i F.R.I.D.A.s "formulärtabellfönster". När samtliga formulär är ifyllda och sparade. Sparar man projektet som en .fri-fil.

6. När "projektet" är sparat trycker man Arkiv/Exportera.. och programmet skapar en komplett årsredovisning i XBRL-format, färdig att skicka in till Bolagsverket och en HTML-fil för granskning av ifyllda data.

Exporterar XBRL+HTML-fil

7. När den slutliga signeringsprocessen är klar hos Bolagsverket, kommer den att byggas in i F.R.I.D.A.