Logo: XML Sweden Start
XML 1.0 XML 1.1

Title: XML Sweden


XML Sweden är ett konsultföretag som har specialiserat sig på dataformatet XML med tillhörande standarder, exempelvis XBRL. XML Sweden har översatt W3Cs XML-specifikation och fått översättningnen godkänd av W3C.

Bolagsverket verkar för en BAS-kontoplan i XBRL

2019-06-17 Erik Mjöberg från XML Sweden har för Bolagsverket presenterat en utredning: Vilka standardkrav bör ställas på det finansiella dataflödet från transaktion till rapport? riktad till projektet Nordic Smart Business (NSB). I standardkraven ingår användandet av XBRL för en BAS-kontoplan.

Bolagsverket har beslutat att lägga fram utredningen till projektet NSB.


XBRL-seminarier i april 2018

2018-02-19 I samarbete med Företagarna kommer Erik Mjöberg från XML Sweden att hålla två XBRL-seminarier, ett heldagsseminarium för tekniker den 11 april och ett ½-dagsseminarium för redovisningskonsulter/revisorer/administratörer den 19 april.


Sverige har med standarderna BAS och SIE goda förutsättningar att utnyttja bokföringen för enkel digital rapportering från företag till mottagare som myndigheter, kreditinstitut, banker och försäkringsbolag. XBRL har blivit en internationell, europeisk och svensk standard för digital rapportering av främst finansiell information. Seminarierna svarar bl.a. på följande frågor:

Seminarierna inriktar sig på förhållanden hos SME-företag.

Definiera BAS-kontoplanen som en taxonomi i XBRL

2016-11-27 I Bolagsverkets uppdrag den 21 juli 2016 från näringsdepartementet är det kortsiktiga målet "att digital hantering av årsredovisningar ska vara förstahandsvalet för företag, myndigheter och medborgare. Långsiktigt mål är att digital hantering av årsredovisningar ska vara obligatoriskt."

Bolagsverket ska införa en tjänst för e-ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar, baserat på den öppna, licensfria, globala standarden XBRL ... Uppdraget i denna del ska möjliggöra digitalt informationsutbyte av finansiell information mellan myndigheter och näringsliv."

XML Sweden vill föreslå följande infrastruktur för myndigheternas och näringslivets informationsutbyte:

  1. Digitalisera BAS-kontoplanen som en taxonomi i XBRL. (Idag finns redan BAS-kontoplanen definierad i PDF och Excel på BAS-kontogruppens hemsida. Genom att den läggs ut som XBRL blir den åtkomlig för applikationer, vilket är omöjligt idag.) Taxonomin kopplas till en label linkbase med kontonamnen och en documentation linkbase med den dokumentation för respektive konto som finns i Bokföringsboken.
  2. Mottagande myndigheter kopplar rad-/begreppsvis sina XBRL-taxonomier till BAS-kontoplanen via en calculation linkbase.
  3. Presentation av myndigheternas rapporter sker i formatet iXBRL (inline XBRL) med hjälp av en presentation linkbase. Därmed kan begreppet avskrift (för en medföljande PDF-presentation av XBRL-data) utmönstras ur Bolagsverkets författningssamling.)

XML Sweden lyfter fram standarder för småföretag

2012-10-29: I samband med att Utredningen om ökad it-användning i småföretag lade fram sitt delbetänkande Här finns mer att hämta – it-användningen i småföretag (SOU 2012:21) skickade AB XML Sweden ett remissvar, som bl.a. pekade på behovet av standarder. XML Sweden lyfte främst fram standarden för finansiella rapporter (årsredovisningar m.m.) XBRL och kopplingen till kontostandarden BAS och import- och export-standarden SIE. XML Sweden varnade även för standarden SAML 2.0, som används i E-legitimationsnämndens förslag till E-legitimation.

I utredningens slutbetänkande Små företag – stora möjligheter med it (SOU 2012:63) har utredningen fastnat för XML Swedens synpunkter och lagt fram följande förslag: Bolagsverket ges i uppdrag att initiera ett samarbete med föreningen SIE-gruppen, med målsättningen att XBRL och SIE-standarderna gemensamt utnyttjas fullt ut (sid 21-22, även sid 151-153).

Först i världen att certifieras av XII

2012-05-16: Erik Mjöberg, projektledare i XML Sweden, blev den 16 maj 2012 först i världen att certifieras av XBRL international, Inc. (XII).

Ny upplaga av XML 1.0

2009-01-07: W3C har publicerat en länk till XML Swedens översättning av Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Femte upplagan) och därmed givit den en officiell status. Här finns även en länk till översättningen av Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Andra upplagan). Sverige är hittills det enda land som har översättningar av båda de aktuella upplagorna av Extensible Markup Language.

2008-12-05: W3C (World Wide Web Consortium) gav den 26 november 2008 ut en ny upplaga av XML 1.0, Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Femte upplagan). XML Sweden har idag som första organisation i världen översatt den nya specifikationen. Länk till översättningen finns i vänsterkolumnen.

Den femte upplagan lättar på restriktionerna för element- och attributnamn och möjliggör därigenom för slutanvändare att i XML 1.0 dra den väsentliga nyttan av det som hittills bara funnits i XML 1.1. Restriktionerna för element- och attributnamn ändras så att alla Unicode-tecken tillåts utom vissa som särskilt förbjuds. Tidigare upplagor av specifikationen har tillåtit en begränsad uppsättning tecken. Genom detta förfarande möjliggörs att nya tecken i kommande versioner av Unicode kommer att kunna användas i element-, attributnamn och id-attributvärden utan ändringar i XML-specifikationen.